4_109238279810846642_17600412

دنده بزرگ با شافت چرخ گوشت پارس خزر