-به-رنگ-مشکی-جاروبرقی-پارس-خزر-مدل-VC-724-VC-424-B.jpg

به رنگ مشکی جاروبرقی پارس خزر مدل VC 724 VC 424 B - -به-رنگ-مشکی-جاروبرقی-پارس-خزر-مدل-VC-724-VC-424-B.jpg