-بار-جهت-چرخگوشت-پارس-خزر.jpg

فشاری (پوش بار) جهت چرخگوشت پارس خزر