-ارتفاع-ناب-تنظیم-ارتفاع-رنگ-مشکی-پنکه-پارس-خزر-مدل-ES-4010-ES-4020.jpg

دکمه تنظیم ارتفاع (ناب تنظیم ارتفاع) پنکه پارس خزر مدل ES-4010, ES-4020