-جدید-بدون-فیلر-متال-قابل-نصب-بروی-کلیه-پروانه-های-پنکه-پارس-خزر.jpg

مهره پروانه جدید بدون متال پنکه پارس-خزر