-دور-کفی-ضربه-گیر-پنکه-پارس-خزر-مدل-ES-4010.jpg

دور کفی ضربه گیر پنکه پارس خزر مدل ES 4010 - -دور-کفی-ضربه-گیر-پنکه-پارس-خزر-مدل-ES-4010.jpg