-کتری-به-رنگ-مشکی-همراه-با-چاپ-چایساز-پارس-خزر-مدل-TK-2400P-TM-3000SP.jpg

دسته چپ کتری به رنگ مشکی پارس خزر مدل TK-2400P, TM-3000SP