-مدل-TM-3500-پارس-خزر.jpg

قوری شیشه ای تسمه دار به رنگ سفید چای ساز پارس خزر